La Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat ha aprovat el Pla d’Igualtat intern que té com a objectiu principal la incorporació de la perspectiva d’igualtat de gènere en totes les àrees de l’entitat. Aquest pla mostra el compromís de la Mancomunitat per la igualtat real i efectiva entre dones i homes en relació amb els seus drets i oportunitats.

A més de disposar d’un Departament d’Igualtat que ofereix els seus serveis a tots els municipis integrants des de fa més de dos anys, la Mancomunitat treballa ara aquesta qüestió de forma interna, reforçant la seua implicació en la lluita contra la desigualtat.

El Pla d’Igualtat consisteix a una anàlisi interna de l’entitat i la definició d’objectius específics amb mesures a implantar en els pròxims quatre anys. Alguns d’aquestos objectius són garantir i revisar els processos de contractació per a evitar la discriminació; promoure la formació, promoció i classificació professional en matèria d’igualtat; prevenir riscos laborals; establir mesures de conciliació; mantenir i millorar els mecanismes de revisió per tal d’eliminar qualsevol discriminació retributiva; i garantir l’ús d’imatges i llenguatge igualitari a l’organització.

El pla d’acció establert al Pla d’Igualtat disposa de huit àrees d’actuació per a identificar les possibles situacions de desigualtat per motius de gènere. Dins de cadascuna d’aquestes àrees, s’emmarquen els objectius estratègics, articulats en les accions per a intervenir sobre les situacions de desigualtat o discriminació.

D’acord amb l’article 46.1 de la Llei Orgànica 3/2006, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, els plans d’igualtat pretenen establir en les organitzacions la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, mitjançant l’erradicació de qualsevol mena de desigualtat que per raó de sexes puga existir a una entitat.