Qui és responsable del tractament de les dades personals?

Responsable
Identitat: Mancomunitat de L’Alcoià i El Comtat [P0300075I]
Adreça postal: Plaça d’Espanya, 1. Alcoi. 03801 Alicante
Telèfon: 965549354
Correu electrònic: info@lamancomunitat.org

Amb quina finalitat tractem les dades?

La Mancomunitat tracta la informació obtinguda amb la finalitat de poder tramitar expedients administratius, així com atendre a la ciutadania i les actuacions derivades d’aquestes funcions.

Quant de temps es conservaran les dades?

Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per tal d’acomplir amb les obligacions legals recollides en la normativa administrativa i sempre complint amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà d’aplicació allò disposat en la normativa d’arxius i documentació.

Existeixen decisions automatitzades?

La Mancomunitat pot prendre decisions automatitzades basades en la cobertura legal atorgada per l’article 41 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Seria qualsevol acte o actuació realitzada íntegrament mitjançant mitjans electrònics.

Haurà de regular-se la presa de decisions automatitzadas en una normativa pròpia, definint en la mateixa les especificacions, programació, manteniment, supervisió i control de qualitat. L’esmentada normativa estarà a disposició dels ciutadans en la seu electrònica de la Mancomunitat.

Quina és la legitimació per al tractament de dades personals?

La base legal per a el tractament de les dades és el compliment d’una misió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú.

A quins destinataris es comunicaran les dades?

Les dades no es comunicaran a tercers a excepció dels casos en què siga necessari per tal d’acomplir la seua finalitat, sempre i quan la normativa legal ho ampare.

A més, la Mancomunitat té contractada la ferramenta GESTIONA amb l’empresa ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL S.A., encarregada del tractament de les dades segons el contracte signat entre les parts.

Quins són els seus drets en relació amb les dades personals emmagatzemades?

Qualsevol persona té dret a obtindre informació sobre si aquesta Entitat trata les seues dades o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, el termini de conservació de les dades i inclús a obtindre una còpia de les dades objecte del tractament.

Així mateix, té dret de rectificació de les dades si són inexactes.

Els interessats tenen dret a la limitació del tractament. Per a fer-ho, hauran de sol·licitar-ho al responsable, qui haurà de suspendre el tractament de les dades quan els ciutadans sol·liciten la rectificació o supresió de les dades, fins que es resolga la seua sol·licitud.

Els interessats podran exercir el seu dret de supresió (dret a l’oblit), sempre i quan s’acomplisquen les circumstàncies enumerades en el RGPD.

L’afectat pot exercir el seu dret d’oposició al tractament, sempre per motius relacionats amb la seua situació personal, amb l’excepció de qui acredite un interés legítim, o siga necessari per a l’exercici o defensa de reclamacions. Igualment, quan el tractament tinga com a objecte el marketing directe.

L’interessat tindrà dret a la portabilitat a obtindre les dades en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-los a altre responsable del tractament quan el tractament estiga basat en el consentiment o es realitze per mitjans automatitzats.

Els interessats podran exercir els drets enumerats en els paràgrafs anteriors, mitjançant els formularis disponibles en la seu electrònica de la Mancomunitat i remetent a la mateixa un escrit per correu postal.

Quan puc exercir el dret de reclamació davant l’Autoritat de Control?

Podrà presentar reclamació davant l’autoritat de control en matèria de Protecció de Dades competent, especialment quan no s’haja obtés satisfacció en l’exercici dels drets dels interessats, mitjançant escrit dirigit a l’Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bé accedint a la seua seu electrònica. : https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

Política de cookies

Pot accedir a la política de cookies ací: Política de Cookies