Les àrees d’actuació de la Mancomunitat són:

  • La promoció econòmica,  el desenvolupament local, la formació i l’ocupació de caràcter supramunicipal. Redacció i gestió de projectes i programes adequats a aquesta finalitat, especialment del Pacte Territorial per l’Ocupació i la Formació
  • La planificació i ordenació territorial supramunicipal. Coordinació de la planificació urbanística supramunicipal. Classificació i usos del sòl. Elaboració i/o participació en els plans d’acció territorial supramunicipal.
  • La gestió i manteniment d’infraestructures i serveis comuns d’interès rural, mediambiental, cultural, social, turístic, tecnològic i econòmic.
  • La promoció turística, social, cultural, educativa i econòmica conjunta.
  • La promoció de l’accessibilitat i millora de les comunicacions. Coordinació i millora del transport públic. Promoció de les tecnologies de la comunicació i la informació (TIC)

La Mancomunitat ha assumit en aquest moment la prestació dels serveis relacionats amb la Promoció Econòmica i el Desenvolupament Local, formació i ocupació de caràcter supramunicipal.
Per assumir nous serveis dels relacionats en aquest art. 3, el Ple de la Mancomunitat haurà de pronunciar-se sobre les peticions dels ajuntaments en aquest sentit, per a això es necessitarà l’acord de cada Ajuntament per a la delegació del servei.
L’assumpció d’un nou servei no previst en els Estatuts donarà lloc a una modificació constitutiva de la mancomunitat d’acord amb el art 95.2 de la llei 8/2012.