La Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat ha sigut beneficiària de una subvenció per un import de
8.279,33 € per a instal·lar una depuradora d’oxidació total de 6.500L amb vertit per mitjà túnels
d’infiltració, en el marc de la convocatòria de la Excma. Diputació Provincial d’Alacant, per a la
concessió en l’exercici 2020 de subvencions a favor d’entitats locals de la província d’Alacant per a la
reparació (Línia A) i primer establiment, reforma o gran reparació (Línia B) d’infraestructures
hidràuliques d’abastiment i sanejament que executen o hagueren executat les mateixes, de conformitat
amb el Decret de la Sra. Vicepresidenta 2a i Diputada de Cicle Hídric, núm 2020-3343, de data 17 de
setembre de 2020.