20130112-022

 

La Mancomunitat de l’Alcoiá i el Comtat és una Entitat Local supramunicipal que des del convenciment que és necessària una visió comarcal en l’execució de diverses competències municipals per a la millor gestió de les mateixes, aspira a fer operatius plans, programes i projectes que recolzen i orienten als actors socials per a aprofitar de manera sostenible els recursos, amb la finalitat de generar desenvolupament, constituint al seu torn una entitat comarcal idònia per a promoure i impulsar iniciatives emmarcades en programes europeus que puguen desenvolupar-se en les nostres comarques.

Per a desenvolupar les seues activitats, la Mancomunitat rep les aportacions dels municipis que la composen i les subvencions de diferents organismes públics. El Plenari de la Mancomunitat és l’òrgan suprem de govern i administració de la Mancomunitat i està integrat pels vocals representants dels municipis membres (tots els alcaldes i un determinat nombre de regidors de cada ajuntament). La Presidència, les Vicepresidències, la Comissió de Govern i diverses comissions informatives completen l’espectre dels òrgans de govern de la Mancomunitat.

Els principis ètics i valors que orienten l’organització i funcionament de la Mancomunitat són:

   • Vocació de servei públic.
   • Consciència de gestió responsable i eficient dels recursos públics que es posen a la seua disposició.
   • Capacitat per anticipar-se i adaptar-se als canvis.
   • Proximitat als usuaris.
   • Promoure la col·laboració amb altres institucions públiques i privades.
   • Capacitat de motivar i implicar a les persones que la integren per a treballar amb un objectiu comú.
   • Implicar-se en la millora contínua dels serveis públics que presta.

Els òrgans de Govern de la Mancomunitat són el Plenari de la Mancomunitat, la Junta de Govern Local, el President, els Vicepresident/és i les Comissions informatives. El Plenari de la Mancomunitat és l’òrgan suprem de govern i administració de la Mancomunitat, i cada entitat mancomunada està representada en el Plenari pel seu alcalde o alcaldessa i un altre regidor o regidora triat pel Plenari del seu respectiu ajuntament per majoria absoluta. En l’actualitat, la Junta de Govern està formada per les següents persones:

 

  President:

En MANOLO GOMICIA

Vocals:

Dª. MARIONA CARBONELL PASCUAL, Regidora de Cocentaina. (Vicepresidenta 2on)

D. JOSEP SEMPERE I CASTELLÓ, Alcalde Banyeres de Mariola. (Vicepresident 1er)

D. AGUSTÍN MARTÍNEZ TORREGROSA, Alcalde de Gaianes.

D.FRANCESC JAUME PASCUAL PASCUAL, Alcalde de l’Alquería d’Asnar.

D.FRANCESC RAMON VALLS PASCUAL, Alcalde de Muro.

D. JOSEP MANEL FRANCÉS REIG, Alcalde de Agres.

Dª. RAQUEL VICEDO VICEDO, Alcaldessa Alfafara.

D. CARLOS MONTAVA MOLTÓ, Alcalde de Benimarfull.

D. CÉSAR GARCÍA BONET,  Alcalde de Millena.

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar