Alcoi, 8 de gener de 2014

LA MANCOMUNITAT DE L’ALCOIÀ I EL COMTAT FORMALITZA EL CONTRACTE DE TRANSPORT UNIVERSITARI AMB LA MERCANTIL AUTOMÓVILES LA ALCOYANA, S.A. ( Grupo Subús).

A les 9:30 h del matí d’ahir día 7 de gener, en les dependències reservades a aquesta  entitat supramunicipal en l’Edifici Àgora , ubicat al carrer Sant Mateu, 3, del municipi d’Alcoi, s’ha procedit per la Mancomunitat de municipis de l’Alcoià i el Comtat a la formalització de l’adjudicació del contracte administratiu corresponent al Servei de Transport Col·lectiu Regular de viatgers, d’Ús Especial, per al trasllat d’estudiants universitaris dels municipis de Muro, Cocentaina i Alcoi fins al Campus Universitari de la Universitat d’Alacant, situat en Sant Vicent del Raspeig, durant el curs acadèmic, amb la mercantil adjudicatària AUTOMÓVILES LA ALCOYANA, S.A. (Grupo Subús) , per un període de dos anys, amb possibilitat de dues pròrrogues, d’un any cadascuna.

El contracte ha sigut signat pel President de la Mancomunitat, En Rafael Climent González, actuant com a representant de l’entitat i per En José Luis Romillo Fidalgo, actuant en nom i representació de la mercantil AUTOMÓVILES LA ALCOYANA, S.A. .

L’adjudicació definitiva va ser aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern de la Mancomunitat, adoptat en sessió ordinària de data 15 de novembre de 2013, prèvia delegació de la competència adoptada pel Ple de la Mancomunitat en sessió de data 30 d’octubre de 2013.

D’aquesta manera, la competència relativa a aquest servei  és assumida i passa a ser exercida per la Mancomunitat de municipis de l’Alcoià i el Comtat a partir del mes de gener de 2014.

Hi hà que tindre en compte que els usuaris de l’STU han d’acreditar la seua condició d’estudiant universitari matriculat a la Universitat d’Alacant o als altres Centres Educatius oficials i que es poden beneficiar a més dels empadronats a Alcoi, Cocentaina i Muro els habitants d’algun altre municipi de què formen part de les Mancomunitats de l’Alcoià i el Comtat o de la Mancomunitat del Xarpolar.

El nombre estimat d’usuaris en el curs 2012-2013 ha estat de 800.

======================================================================

Alcoy, 8 de enero de 2014

LA MANCOMUNITAT DE L’ALCOIA I EL COMTAT ha formalizado el contrato DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO CON LA MERCANTIL AUTOMÓVILES LA ALCOYANA , SA ( Grupo Subús ) .
A las 9:30 h de la mañana de ayer día 7 de enero , en las dependencias reservadas a esta entidad supramunicipal en el Edificio Ágora , ubicado en la calle San Mateo, 3, del municipio de Alcoy, se ha procedido por la Mancomunitat de municipis de l’Alcoià i el Comtat a la formalización de la adjudicación del contrato administrativo correspondiente al Servicio de Transporte Colectivo Regular de viajeros , de Uso Especial , para el traslado de estudiantes universitarios de los municipios de Muro , Cocentaina y Alcoy hasta el campus universitario de la Universidad de Alicante, situado en San Vicente , durante el curso académico , con la mercantil adjudicataria AUTOMÓVILES LA ALCOYANA , SA ( Grupo Subús ) , por un período de dos años , con posibilidad de dos prórrogas de un año cada una.
El contrato ha sido firmado por el Presidente de la Mancomunitat , Rafael Climent González , actuando como representante de la entidad y por José Luis Romillo Fidalgo , actuando en nombre y representación de la mercantil AUTOMÓVILES LA ALCOYANA , SA .
La adjudicación definitiva fue aprobada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la Mancomunitat , adoptado en sesión ordinaria de fecha 15 de noviembre de 2013 , previa delegación de la competencia adoptada por el Pleno de la Mancomunitat en sesión de fecha 30 de octubre de 2013.
De esta manera , la competencia relativa a este servicio es asumida y pasa a ser ejercida por la Mancomunitat de municipis de l’Alcoià i el Comtat a partir del mes de enero de 2014 .
Hay que tener en cuenta que los usuarios de la STU deben acreditar su condición de estudiante universitario matriculado en la Universidad de Alicante o en los otros Centros Educativos oficiales y que se pueden beneficiar además de los empadronados en Alcoy, Cocentaina y Muro los habitantes de algún otro municipio que forman parte de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat o de la Mancomunidad del Xarpolar .
El número estimado de usuarios en el curso 2012-2013 ha sido de 800 .

foto2firmacontracte

Foto1firmacontracte

 

Guardar